Większą część gminy na północ od miasta zajmują zwarte kompleksy leśne. Krajobraz urozmaica bogata rzeźba terenu, liczne jeziora, doliny rzeczne.

Na obszarze gminy Nidzica występuje jeden z głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce. Przebiega przez nią dział wodny pierwszego rzędu oddzielajacy dorzecze Wisly od dorzecza Pregoły. Dział ten oddziela położony w północnej części gminy niewielki obszar odwadniany przez rzekę Łynę będącą prawostronnym dopływem Pregoły od pozostałych terenów włączonych poprzez system rzek Omulew i Nida do dorzecza Wisły.

(Fot. Pixabay / CC0)